JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA

 
Es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES, que es celebrarà, al RESTAURANT CAN VADOR situat al domicili  C./ Diputació, 367 amb el Codi Postal 08009 de Barcelona, el dia 8 de Maig de 2024, a les 14:45  hores, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:


1 –
Examen i Aprovació Comptes Anuals i proposta d’aplicació resultats exercici 2023.

2 – Autorització a l’òrgan d’administració per la compra d’accions pròpies, durant un període de 24 mesos i segons el que s’estableixi a la Junta d’accionistes, d’acord amb l’article 146 de la Vigent Lleis de Societats de Capital.

3 – Precs i preguntes.

4 – Aprovació de l’Acta de la Junta.

S’informa del dret dels socis a examinar i obtenir de manera immediata i gratuïta al domicili social la documentació que ha de ser sotmesa a l’aprovació de la Junta General.

Barcelona, a 22 de Març de 2024.  L’administrador únic. Rossend Tapias Baqué.